Príprava na stretnutie nepočujúcich katolíkov Európy na Slovensku (jún 2024)

Milí bratia a sestry.

Na úvod tohto článku vás všetkých chcem úprimne pozdraviť a popriať vám veľa požehnania a milostí od nášho milostivého Pána Boha.

Viacerí z vás, ktorí reflektujete pastoračné aktivity františkánov na Slovensku viete, že sa už niekoľko desaťročí aktívne venujeme aj pastorácii našich nepočujúcich bratov a sestier. Okrem rôznych pastoračných a spoločensko-kultúrnych podujatí organizovaných na našej domácej “slovenskej” pôde, sa naša činnosť aktívne spája aj s pastoračnými udalosťami spoločenstva “Deaf Catholics of Europe” (DCE) – Nepočujúci katolíci Európy, kde má Slovensko svoje priame zastúpenie.

V krátkosti o DCE: Nepočujúci naprieč Európou zistili, že by sa mali viac spoznávať a povzbudzovať vo viere. Preto v r. 2015 vznikla iniciatíva stretávať sa každé 2 roky v niektorých z európskych štátov (stretnutia boli v Ríme – Taliansko, Prahe – ČR, Ľublineci – Poľsko, Aachene – Nemecko). Toto vzájomné stretnutie vyústilo k vzniku jednotného európskeho spoločenstva nepočujúcich katolíkov s názvom ” Deaf Catholics of Europe”.  Na stretnutí sa zúčastňujú zástupcovia z viac ako 14 krajín Európy, medzi ktorých patria nepočujúci kňazi, diakoni, rehoľníci, laici a tlmočníci.

Na poslednom stretnutí DCE v nemeckom Aachene (09/2022) bolo Slovensko zvolené za organizátora stretnutia v r. 2024.

To sa bude konať v dňoch 20. – 24. júna 2024 na pútnickom mieste Marianka pri Bratislave, ako aj v centre nepočujúcich na Lúčkach pri Kremnici.

Ústredným programom tohto stretnutia bude najmä spoločné slávenie Eucharistie, duchovné prednášky, vzájomné zdieľania o synodalite, prezentovanie aktuálnych pastoračných aktivít nepočujúcich v krajinách EU, hľadanie cesty formovania viery nepočujúcich a záujemcov o zasvätený život z radu nepočujúcich, ako aj riešenie vzniknutých problémov v tejto oblasti. Na stretnutí sa bude plánovať program DCE na ďalšie obdobie, pripravovať administratívne dokumenty pre komunikáciu s Vatikánom. Záver stretnutia bude už tradične patriť voľbe nových zástupcov rady DCE a krajiny nasledujúceho organizovania stretnutia v roku 2026.

Ako organizátorov slovenského stretnutia nás teraz čaká veľmi veľa práce na tom, aby všetko dopadlo dobre. Plne si uvedomujeme, že bez Božieho požehnania a vašich podporných modlitieb bude naše snaženie márne. Preto by som vás všetkých v mene organizačného tímu chcel poprosiť o modlitby za toto dielo, za toto stretnutie pripravované na Slovensku. Našim najdôležitejším cieľom je, aby všetko bolo Bohu na slávu a účastníkom na duchovnú posilu a obohatenie viery.

V mene celého organizačného tímu stretnutia DCE na Slovensku vám všetkým už vopred ĎAKUJEM za akúkoľvek prejavenú podporu. Nech vás za to dobrý Pán Boh hojne + požehnáva.

******

PS: Vzhľadom na to, že organizácia tohto stretnutia si vyžaduje aj značné finančné náklady, pre záujemcov aj o finančnú podporu dávam do pozornosti informácie o spôsobe poskytnutia finančného daru:

Svoj finančný dar môžete uhradiť prevodom na „Transparentný účet“ vo Fio banke.

  • Internetový odkaz na transparentný účet: LINK na Fio banku
  • Názov účtu: Kresťanské centrum nepočujúcich – Bratislava – Deaf Catholics of Europe_SR 2024
  • Číslo účtu IBAN: SK13 8330 0000 0023 0258 7993
  • Variabilný symbol: 2024062024
  • Konštantný symbol: 0558
  • Správa pre prijímateľa: Dar pre DCE SR 2024

alebo

Môžete prispieť svojim darom cez načítanie predgenerovaného QR kódu:

br. Silvester Michal Poliak OFM, pastoračný kňaz nepočujúcich v SR, kancelár DCE