Františkáni – Rehoľa menších bratov

Ordo Fratrum Minorum – OFM

Františkáni sú nasledovníci príkladu života svätého Františka z Assisi, ktorý miloval Krista celým nerozdeleným srdcom a získal tak srdcia mnohých súčasníkov pre lásku k Bohu. Jeho odkaz ako nasledovať Krista je ešte aj po 800 rokoch svieži, radostný, pravdivý a aktuálny. My, bratia františkáni, sa spolu snažíme žiť podľa evanjelia.

Ako nasledovníci odkazu sv. Františka z Assisi sa hlásime k životnému štýlu, ktorý charakterizujeme slovami žiť podľa evanjelia. Tento život je vždy životom v bratstve, ktoré máme hlboko v úcte. Naša činnosť je univerzálna ako posolstvo evanjelia. Závisí od potrieb prostredia, v ktorom žijeme. Dnes je to najmä pastorácia pri našich kostoloch ako napr.  služba vysluhovania sviatostí, pomoc chudobným, chorým v nemocniciach, nepočujúcim, práca s deťmi a mladými. Naša činnosť je otvorená pre nové výzvy, ktoré sa rodia v bratskom dialógu.

Pokoj a dobro!