CHRONOLÓGIA ŽIVOTA SVÄTÉHO FRANTIŠKA

 

1181/1182

Syn Petra Bernardoneho sa narodí v Assisi a je pokrstený ako Ján, ale otec chce, aby sa volal František.

1198

8. januára – Lothar Conti di Segni je zvolený za pápeža a prijíma meno Inocent III.

Obyvatelia Assisi útočia na hrad, symbol cisárskej moci, a zničia ho.

1199 – 1200

Vypukne občianska vojna medzi mešťanmi spojenými s ľudom a šľachtou.
Rodiny sv. Kláry utečie do Perugie. Mladý František, snáď po prvýkrát, skúša svoju odvahu
v meštianskych vojenských oddieloch.

1202

November – Vojna medzi Perugiou (kam sa uchýlila veľká časť assiskej šľachty) a Assisi. Assiské vojsko je  porazené v bitke pri Collestrade.

1202 – 1203

František je medzi väzňami a zostáva jeden rok voväzení v Perugii. Prepustia ho pre chorobu.

1204

Dlhá choroba a ťažké zotavovanie sa z nej.

Koniec roka alebo jar – František sa rozhodne ísť do Púlie, aby bojoval po boku Gualtiera z Brienne.
V Spolete má tajomné videnie, ktoré úplne prevráti jeho plány: výzva vrátiť sa do Assisi, začína sa postupný proces obrátenia.

1205

Jún – Zomiera Gualtiero z Brienne. František sa poslednýkrát zúčastňuje na oslavách so svojimi priateľmi. Stretne malomocného, zostúpi z koňa a spolu s almužnou mu dáva bozk pokoja.

Jeseň alebo koniec roka –  V kostolíku San Damiano počuje posolstvo Ukrižovaného. Potom nasleduje konflikt s otcom.

1206

Január alebo február – Na súde pred assiským biskupom zrieka sa otcovského majetku a dokonca
i vlastného odevu.

Jar – Pomocník v kuchyni nejakého kláštora; potom v Gubbiu dostáva pustovnícky odev od priateľa a púšťa sa do ošetrovania chorých v útulku pre malomocných.

Leto (júl) – Vracia sa do Assisi v odeve pustovníka a začína opravovať kostolík San Damiano. Žobre v meste kamene a prorokuje príchod chudobných sestier.

Leto až február 1208 – Opravuje San Damiano, potom San Pietro a kostol S. Maria degli Angeli (Panny Márie Anjelskej) – Porciunkula.

1208

24. februára. Sviatok sv. Mateja-  Počúva evanjelium z tohto sviatku a dotknú sa ho slová, ktorými
Kristus poslal apoštolov do sveta. Rozhodne sa odložiť odev pustovníka, oblieka si drsnú tuniku, opáše sa povrazom a bosý začne hlásať pokánie.

16. apríla – Bernard z Quintavalle a Peter Cattani túžia po tom istom spôsobe života a pripájajú sa k nemu.

23. apríla – V Porciunkule, kam sa utiahli, prijímajú aj brata Egída.

Jar – Prvá misia: Egíd a František sa vydávajú do Ankonskej Marky; ďalší dvaja sa púšťajú opačným smerom.

Leto – K skupine sa pridávajú ďalší traja bratia, medzi nimi i Filip Longo.

Jeseň alebo zima– Druhá misia: Dostávajú sa do Poggia Bustone v Rietskom údolí. František potom, ako dostal uistenie o odpustení svojich hriechov a o budúcom rozvoji svojho rádu, povzbudzuje svojich spoločníkov a posiela ich po dvoch na štyri svetové strany. Tretia misia: Bernard a Egíd idú do Florencie.

1209

Začiatok roka – Ôsmi bratia sa vracajú do Porciunkuly, kde sa k nim pridružia ďalší štyria bratia.

Jar – František sa rozhodne predložiť svoj nový spôsob života na cirkevné schválenie. Píše krátku Regulu a predloží ju pápežovi Inocentovi III., ktorý ju potvrdí a poverí bratov hlásaním pokánia. Cestou späť pobudnú v okolí Orte a potom sa usadia v chatrči v Rivo Torto.

September –  Cisár Oto IV. prechádza v ich blízkosti.

1209 – 1210

Sú prinútení opustiť chatrč a po dovolení opáta benediktínskeho kláštora na vrchu Subasio sa usádzajú v Porciunkule. Tak sa Porciunkula stáva materským kostolom rádu.

Možný počiatok Tretieho rádu.

1211

Leto (?) – František nastúpi na loď s úmyslom dostať sa do Sýrie, ale protivietor doženie loď k pobrežiu Dalmácie. Potajme nastúpi na loď do Ancony.

1212

18. / 19. marca –  Na Kvetnú nedeľu v noci František prijíma Kláru v Porciunkule, u Panny Márie Anjelskej, a oblieka ju do habitu. Potom, ako ju prichýlia na niekoľko týždňov do kláštora San Paolo v Bastii a neskôr do Sant’Angelo di Panzo pri Assisi, určuje jej ako miesto pobytu San Damiano.

Pravdepodobne vykoná cestu do Ríma, aby informoval Inocenta III. o rozvoji rádu. Stretnutie s Jakobou Settesoli.

1213

8. mája – V San Leu v Montefeltre gróf Orlando z Chiusi ponúka Františkovi vrch La Verna.

1213 – 1214 – 1215

František odchádza do Španielska rozhodnutý dostať sa do Maroka, aby kázal neveriacim, avšak choroba ho prinúti vrátiť sa do Porciunkuly. Tu prijíma do rádu veľkú skupinu vznešených a učených mužov, medzi nimi i Tomáša z Celana.

1215

November – František odchádza do Ríma, aby sa zúčastnil na IV. lateránskom koncile. Pravdepodobne sa stretáva so sv. Dominikom.

1216

16. júla – Pápež Inocent III. zomiera v Perugii; dva dni na to je zvolený jeho nástupca kardinál Cencio
Savelli pod menom Honórius III. Svedkom týchto udalostí je Jakub z Vitry, ktorý sa tam možno zoznámil aj s Františkom, určite však s jeho rádom; informuje o tom svojich priateľov v Lotrinsku v liste z októbra toho istého roku.

1217

5. mája – Generálna kapitula v Porciunkule rozhodne o prvej zaalpskej a zámorskej misii. Egíd ide do Tuniska, Eliáš do Sýrie, František sa vydá na cestu do Francúzska. Vo Florencii kardinál Hugolín, pápežský legát v Toskánsku a Lombardii, ho presvedčí, aby zostal v Taliansku.

1218

11. júna. Honórius III. vydáva bulu Cum dilecti, v ktorej ubezpečuje biskupov o pravovernosti Menších bratov.

1219

26. mája – Turíčna kapitula. Rozhodne sa o ďalších misiách v Nemecku, Francúzsku, Uhorsku, Španielsku a Maroku.

24. júna – František sa v Ancone nalodí, aby sa vydal do Akry a potom do Damietty, kde sa zhromaždilo križiacke vojsko, aby bojovalo proti moslimom.

Jeseň – František je medzi križiakmi, predpovedá porážku, ktorá sa aj uskutoční. Pápežský legát mu dovolí, aby sa na vlastnú zodpovednosť vybral k sultánovi Melek–al–Kamilovi. Sultán ho prijíma výnimočne pohostinne. František ohlasuje dobrú zvesť, ale keď nenachádza plody pokánia, nechá sa odprevadiť späť do križiackeho tábora.

5. novembra – Križiaci dobyjú Damiettu. František, znechutený výčinmi križiakov a ich nízkou morálkou, vracia sa do Sýrie.

1220

Január – Piatich bratov poslaných do Maroka popravia moslimovia. Sú to františkánski prvomučeníci.

Začiatok roka – František je v Akry. Pravdepodobne navštevuje sväté miesta.

Jar alebo leto – František spolu s Petrom Cattanim, Eliášom a Cézarom zo Speyera sa vracia do Talianska znepokojený situáciou v ráde. Vylodí sa v Benátkach. Odchádza k pápežovi a prijíma kardinála Hugolína ako „ochrancu“ rádu.

Február – marec – Jakub z Vitry v liste z Damietty podáva správu o Františkovi a o jeho misii u sultána.

František sa vzdáva vedenia Rádu a menuje za svojho nástupcu Petra Cattaniho.

22. septembra – Honórius III. bulou Cum secundum ukladá povinnosť noviciátu.

1221

10. marca – Zomiera Peter Cattani.

30. mája – Generálna kapitula, tzv. „Rohožková“.  Menovanie brata Eliáša za vikára. Je schválený text
Reguly (nepotvrdenej). Rozhodne sa o novej misii v Nemecku vedenej Cézarom zo Speyera. Zúčastnia sa jej aj Tomáš z Celana, budúci Františkov životopisec, a Jordán z Giana, ktorý napíše kroniku misie.

1221 – 1222

František káže v strednom a južnom Taliansku.

1222

15. augusta – František káže v Bologni.

1223

Začiatok roka  – František sa utiahne do Fonte Colomba s bratom Leom a bratom Bonizzom, aby spísal novú, kratšiu Regulu, ktorá má byť prerokovaná na generálnej kapitule 11. júna a potom predložená pápežovi na schválenie.

29. novembra – Pápež Honórius III. schvaľuje Regulu bulou Solet annuere.

24. /25. decembra –  Vianoce v Grecciu. Jasličky – prvý živý betlehem v jaskyni.

1224

2. júna – Na generálnej kapitule sa rozhodne o misii v Anglicku.

Koniec júla alebo začiatok augusta – Vo Foligne má brat Eliáš videnie o tom, že Františkovi zostávajú
iba dva roky života.

15. augusta / 29. septembra – Počas pôstu pred sviatkom sv. Michala, pravdepodobne 14. alebo 15. septembra, František má na La Verne videnie ukrižovaného serafína a dostáva znaky umučenia.

10. septembra – Menší bratia, štyria klerici a piati laici, sa plavia do Doveru v Anglicku.

Október alebo začiatok novembra – František sa vracia do Porciunkuly cez Borgo San Sepolcro, Monte Casale, Città di Castello.

1224 – 1225

December / február – František jazdí na somárikovi po Umbrii a Markách a káže.

1225

Marec – Navštívi sv. Kláru v San Damiane, podstúpi liečbu očí, no bez žiaduceho výsledku.

Apríl  / máj – Stále v San Damiane, podstúpi lekársky zákrok, no neúspešne. V noci dostane od Boha prísľub večného života; na druhý deň ráno diktuje Pieseň brata Slnka.

Jún – Pripája k Piesni brata Slnka strofu o odpúšťaní a dosiahne zmierenie medzi biskupom a svetskou mocou v Assisi. Po tom, ako dostáva list od kardinála Hugolína, vyberá sa do Rietskeho údolia. V Rieti ho prijíma kardinál Hugolín a pápežský dvor. Ide do Fonte Colomba, aby sa podrobil liečeniu očí.

V júli / auguste – lekár vypáli sluchy svätca. Potom príde do San Fabiana, aby ho vyšetrili ďalší lekári. Pokúšajú sa ho vyliečiť cez ucho, ale úplne bezvýsledne. Vinica miestneho kňaza, zničená návštevníkmi, na Františkov príhovor prinesie veľkú úrodu.

1226

Apríl – V Siene nasledujú ďalšie lekárske zákroky. Diktuje krátku poslednú vôľu: Testament zo Sieny. Potom žije v pustovni Celle v Cortone, kde pravdepodobne diktuje Testament.

Júl / august – Počas horúcich dní býva v Bagnare na vrchoch blízko Nocery.

Koniec augusta, začiatok septembra – Pretože sa jeho stav zhoršuje, odvezú ho do paláca assiského biskupa. Biskup Hugo odchádza na púť na vrch Gargano.

September – František cíti, že jeho koniec sa priblížil, a necháva sa odniesť do Porciunkuly. Počas cesty sa zastaví, aby požehnal mesto.

3. októbra – Po tom, ako požehnal svojich synov, zomiera na holej zemi v sobotu večer. Rozšíri sa o tom
zvesť a mnohí prichádzajú, aby videli stigmy.

4. októbra – Na druhý deň, v nedeľu, slávnostne odvezú telo z Porciunkuly do Assisi, ale zastavia sa
v San Damiane. Pochovajú ho v Kostole svätého Juraja. Brat Eliáš to oznámi celému Rádu v liste provinciálnym ministrom.

1227

19. marca – Kardinál Hugolín je zvolený za pápeža  pod menom Gregor IX. miesto Honória III., ktorý zomrel deň predtým.

30. mája – Na kapitule slávenej v Assisi je za generálneho ministra zvolený brat Ján Parenti.

1228

29. apríla – V bule Recolentes Gregor IX. žiada od kresťanského ľudu pomoc pri budovaní baziliky na počesť sv. Františka.

16. júla – Gregor IX. v Assisi slávnostne svätorečí Františka. O tri dni (19. júla) zverejňuje bulu Mira circa nos, v ktorej zapisuje Františka medzi svätých a stanovuje jeho sviatok v celej Cirkvi na 4. októbra.

1228 – 1229

Tomáš z Celana píše Prvý životopis.

1230

25. mája – Prenesenie pozostatkov svätca do baziliky postavenej na jeho počesť.

28. septembra – Gregor IX. v bule Quo elongati odpovedá na otázky, ktoré predniesli bratia o výklade Reguly a Testamentu sv. Františka.

1244

4. októbra – Na kapitule v Janove generálny minister žiada všetkých bratov, aby zozbierali a jemu
poslali všetky spomienky na sv. Františka.

1246

11. augusta – List z Greccia, v ktorom niektorí Františkovi spoločníci posielajú generálnemu ministrovi svoje zozbierané spomienky.

1246 – 1247

Tomáš z Celana píše Druhý životopis.

1252 – 1253

Tomáš z Celana dokončuje Knihu o zázrakoch.

1263

Kapitula v Pise schvaľuje životopis napísaný bratom Bonaventúrom, z ktorého sa stane Väčšia legenda.
1266 Na kapitule v Paríži sa rozhodne, že treba zničiť všetky predchádzajúce legendy.

1282 – 1287

Brat Salimbene píše svoju Kroniku.

1305

Ubertino da Casale dokončuje Strom Ježišovhoukrižovaného života.

1310

Brat Teobald, assiský biskup, publikuje oficiálny list o porciunkulových odpustkoch.

1318

Vychádza Zrkadlo dokonalosti podľa kódexu Ognissanti.

1325 – 1330

Angelo Clareno dokončuje Históriu siedmich
súžení Rádu menších bratov.

1327 – 1340

Publikované Skutky blahoslaveného Františka
a jeho spoločníkov.

2. pol. 14. stor.

Publikovaná Kronika dviadsiatich štyroch generálov.

Koniec 14. stor.

Publikované Kvietky svätého Františka.