Roku 2006 sa zrodila myšlienka urobiť prvý detský františkánsky tábor, ktorý by bol odozvou na túžbu mnohých mladých a detí, ktorí sa kvôli nízkemu veku nemohli zúčastniť na letnom františkánskom tábore Gifra. Doplnili sme tak chýbajúce miesto v celej štruktúre františkánskej rodiny, kde nám popri formácii terciárov a mladých z Gifry, chýbala formácia detí. Snažíme sa tak vytvoriť postupnosť vo františkánskej formácii, kde môžeme začať od malých detí, ktoré pripravíme pre Gifru a príp. terciárov.

Ako názov celého projektu sme zvolili fraAngeli, čo by malo charakterizovať tieto deti ako Františkových anjelov.

Myšlienky a obsah tohto projektu chcú byť jednou z možností spolupráce vo formácii františkánskych detí, pre rast ich duchovnosti cez rozvoj praktických skúsenosti spolu s ich vrstovníkmi. Tento spôsob zakúšania františkánskeho sveta, hodnotiac jeho úžasnú krásu, pomôže vo výchove detí, aby objavili vlastnú spiritualitu – cestu, sprievodcu, povolanie… V takom prípade chceme doviesť deti k takým skúsenostiam, ktoré ich vtiahnú: dotknutím, videním, počutím a cítením vecí ich sveta a podporením ich, aby boli tvorcami ich vlastného kreatívneho a osobného rastu. Je to zodpovednosť vedúcich vedieť odhadnúť mieru možností, ktorými môže dieťa nadobudnúť väčšie pochopenie a ohodnotenie františkánskeho ideálu života. V našich rukách je, teda, úloha realizovať túto misiu, prebudiac v deťoch radosť zo života vo františkánskom duchu…