Gifra (z tal. Gioventú francescana – Františkánska mládež) je bratstvo mladých ľudí, ktorí sa cítia byť priťahovaní nasledovať Ježiša Krista, vo svetle odkazu sv. Františka z Assisi.

Gifra je:

 • na svetovej úrovni súčasťou Tretieho regulovaného rádu sv. Františka, v našich slovenských pomeroch je samostatnou organizáciou mladých, ktorých koordinujú bratia a sestry z františkánskych reholí;
 • spoločenstvom viery, ktoré má:
  • Eucharistiu za centrum,
  • Evanjelium za vodcu,
  • Cirkev za Matku,
  • chudobných a posledných za bratov;
 • miestom vytvárania bratských a sesterských vzťahov so všetkým stvorením;
 • miestom ľudského a duchovného dozrievania;
 • cestou poznávania vlastného povolania;
 • miestom ohlasovania Božieho kráľovstva.

Gifra zapustila svoje korene na Slovensku v roku 2001, kedy sa uskutočnilo 1. celoslovenské stretnutie mladých nasledovníkov sv. Františka v Bobrove na Orave. Od tohto roku sa každoročne organizujú letné celoslovenské gifrácke stretnutia, ktorých hlavným zámerom je prehĺbenie vzťahu k Bohu, k sebe samým a k bratom a sestrám, cez spoznávanie životnej cesty sv. Františka z Assisi.

Samotným cielom Gifry je vychovávať mladých ľudí k ľudskému, plnohodnotnému životu, k živému krestansťvu, podľa príkladu sv. Františka a sv. Kláry. Ich výchova smeruje k tomu, aby sa stali autormi svojho života, aby objavili svoje vlastné povolanie a aby zakúsili bratské spoločenstvo. Učia sa včlenovať do spoločenského života ako bratia a sestry, schopní učiť sa zodpovednosti a solidárnosti s chudobnými, s chorými, s trpiacimi a odpovedať tak na sociálne otázky dnešnej doby.

Mladí gifráci sa počas roka pravidelne stretávajú podľa možností na stretkách v Bratislave.  Okrem toho sa pravidelne stretávame na zimnom stretnutí počas polročných prázdnin a počas pôstu na duchovných obnovách. V lete sa koná týždňové celoslovenské stretnutie formou spoločného putovania alebo staticky na jednom mieste.
Tu prehlbujú svoje poznanie v otázkach viery, ľudskej zrelosti a františkánskej spirituality. Táto ľudsko-kresťanská formácia sa uskutočňuje aj cez rôzne aktivity, ako sú duchovné obnovy, prednášky, adorácie, púte, ale aj cez rekreačné a zábavné programy.

Členmi bratstva sa môžu stať mladí slobodní katolíci, ktorí dovršili 15. rok života a pokiaľ možno neprekročili 30 rokov.
Jednoducho príď a uvidíš….