Stretnutie (bratov) zodpovedných za formáciu, evanjelizáciu a oblasť SPOS v Poľsku

Na Hore sv.Anny v Poľsku sa v dňoch 10.-12.októbra 2023 konalo stretnutie bratov Severoslovanskej konferencii Rehole menších bratov františkánov, ktorá spája päť poľských provincií, českú, ukrajinskú a slovenskú františkánsku provinciu.

Na stretnutí, ktoré iniciovalo naše generálne vedenie sa stretli bratia zodpovední za formáciu bratov, evanjelizáciu a misie i oblasť spravodlivosti, pokoja a ochrany stvorenstva. Za každú provinciu boli prítomní traja bratia. Okrem toho boli prítomní aj bratia z generálnej kúrie z Ríme: sekretári zodpovední za všetky tri uvedené oblasti a ich podsekretári a generálny definítor zodpovedný za slovanské františkánske provincie.

Každá provincia predstavila stav formácie na všetkých úrovniach bratstva, podujatia a aktivity v oblasti SPOS  a stav v oblastiach misií ad gentes (misie v zahraničí), a skúsenosť evanjelizácie v našich provinciách.

Okrem našich vnútrorehoľných odporúčaní pre formáciu, zhromaždenie veľmi zaujala prezentácia projektov SPOS realizovaná bratmi z Poznanskej provincie sv.Františka, na čele s br.Cordianom OFM, ktoré nabrali celopoľský rozmer a ktoré aktualizujú volanie pápeža Františka z encykliky Laudato si.

Taktiež témou bolo aj hľadanie nových foriem evanjelizácie, kde bratia odocenili prácu českých bratov, ktorí neostávajú v kostoloch a ponúkajú Krista v uliciach. Taktiež bratia oceňovali našu slovenskú prácu v evanjelizácii rodín, mladých i detí i spoluprácu s laikmi.

Výzvou je stále väčšia spolupráca našich provincií, prevzatie inšpiratívnych projektov fungujúcich inde a poučenie sa z viditeľných chýb.