Apríl u františkánov v Nových Zámkoch

Apríl u františkánov v Nových Zámkoch

Celý mesiac apríl niesol Duch Svätý všetkých zo Spoločenstva Kráľovnej pokoja. Udalostí bolo niekoľko a každý prispel svojimi charizmamy, aby odovzdal posolstvo, ktoré nám tu zanechal Pán Ježiš.

Túžba bola veľká, zjednotili sme sa a tvorili: nácviky na živú krížovú cestu, prípravy rekvizít, nácviky speváckeho zboru, krížové cesty detí a dospelých, krásne výzdoby kostola, detské katechézy s bielym krížom – Skutkovníkom, tvorivé dielne detí, zbierka na krajiny poznačené zemetrasením.

Počas pôstneho obdobia sa na detských katechézach animátori snažili pripraviť deti na veľkonočné sviatky a pochopiť cestu Pána Ježiša, pochopiť pôst a odriekanie z lásky . Do Skutkovníka každú nedeľu dávali loptičky za splnené úlohy, ktoré im animátori pripravili. Na agapé po svätých omšiach ponúkali svoje výrobky, pohľadnice a barančekov za dobrovoľný príspevok na Sýriu a Turecko.

Do krížových ciest sa každú stredu a piatok zapájali všetci, ktorí mohli…deti, mladší dospelí aj seniori.

Všetky krásne sviatky, ktoré predveľkonočné obdobie ponúkalo aj počas svätých omší nám pomáhali  v jednote, ochote pomáhať si a byť človekom lepším, všímavejším a nakloneným k zmene.

Celý požehnaný čas vyvrcholil živou krížovou cestou na Veľký piatok, ktorá oslovila širokú verejnosť veriacich aj neveriacich ľudí. Napriek chladnému počasiu prilákala  táto jedinečná udalosť mnohých zo širokého okolia.

V tvárach divákov boli čitateľné rôzne emócie…obdiv,  smútok, uvažovanie…Naši herci vydali zo seba maximum, odložili všetky zábrany a  odovzdávali svojim výkonom  najväčšie posolstvo v dejinách, posolstvo Skutočnej Lásky. ,, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.,,     Lk 23,34

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili, pomáhali, prispievali sponzorstvom a zriekali sa vlastného pohodlia. Ďakujeme Paterovi Masseovi ,pretože on nás viedol, aby sme boli dobrým stromom a poznali nás po ovocí.

Každý z nás si uvedomil silu slov zo Svätého Písma:

,,Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.,, Jn 3,6