Plnomocné odpustky z príležitosti Vianoc v Greccio

Pri príležitosti 800. výročia „Vianoc v Grecciu“ Apoštolská penitenciária udelila plnomocné odpustky všetkým veriacim, ktorí od 8. decembra 2023 (Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie) do 2.februára 2024 (Sviatok Obetovania Pána) navštívia jasličky v kostole zverenom františkánom kdekoľvek na svete.
Františkánska rodina zaslala žiadosť Svätému Otcov 17. apríla, „aby podporila duchovnú obnovu veriacich a posilnila ich život „milosti“ – môžeme čítať v žiadosti zaslanej na Apoštolskú penitenciáriu. „Zotrvaním v modlitbe pred jasličkami veriaci môžu získať plnomocné odpustky za bežných podmienok (sviatosť zmierenia, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel svätého Otca) a tiež je potrebné nábožne sa zúčastniť na slávení spojeným s jubileom alebo aspoň zotrvať modlitbe pred jasličkami vystavenými v kostole, stráviac určitý čas v nábožnom rozjímaní a zakončením modlitbou Otče náš, Verím v Boha a Modlitbou k Svätej rodine a sv. Františkovi.

Pripájame aj jednu z možných modlitieb…

Modlitba pred jasličkami k Svätej rodine a svätému Františkovi

Dobrý Ježišu, kľačiac pred tvojimi jasličkami ťa prosím o odpustenie mojich hriechov.
Ty si slnko vychádzajúce z výsosti; stal si sa človekom,
aby si zažiaril tým, ktorí sedia vo tme a v tôni smrti.
Urobil si si príbytok medzi nami a dal si život za nás.
Neprišiel si, aby si svet odsúdil, aby si ho zachránil.
Daj mi milosť úprimného pokánia a pokoru uznať svoju krehkosť.
Obdar ma vierou v tvoje milosrdenstvo a obnov vo mne radosť z tvojej spásy.

Mária, Ježišova Matka a Matka Cirkvi,
uč nás radosti pokorných a tých, ktorí veria Pánovým prísľubom.
Pomôž nám ohlasovať veľkosť Boha, ktorý sprevádza a zachraňuje trpiace ľudstvo.
Ty si úsvitom nového stvorenia.
Ty si Panna, ktorá sa stala Cirkvou.
Ty si Matka milosti a milosrdenstva.
Pre nežnosť tvojho nepoškvrneného Srdca vypočuj našu prosbu.

Svätý Jozef, spravodlivý a verný služobník Pána, ty si svätý a obetavý ochranca.
Neodním nám, strateným pútnikom, svoju starostlivosť pri našom hľadaní skutočnej vlasti.
Chráň Cirkev pred nástrahami zlého a nauč nás dôverovať Tomu,
ktorý dal svojho jednorodeného Syna, aby nás oslobodil od zla a smrti.

Svätý František z Assisi, ty si tak miloval chudobného a pokorného Krista,
že si s vierou a oddanosťou chcel v Greccio nanovo prežiť noc jeho narodenia v Betleheme;
prihováraj sa za nás, aby sme s čistým srdcom mohli kontemplovať krásu vtelenia Božieho Syna
a sladkosť jeho pohľadu, ktorý nás volá k novému životu. Amen.

 

Oficiálny latinský dekrét o vyhlásení plnomocných odpustkov nájdete v galérii. Prinášame aj jeho preklad:

Prot. N. 03142/2023-413/23/I

D E K R É T

Na zveľadenie zbožnosti a spásy veriacich udeľuje Apoštolská penitenciária mocou zvláštnych právomocí v najsvätejšom Kristovi
a našom Pánovi, z Božej prozreteľnosti najvyšším veľkňazom pápežom Františkom odpustky. Pápež, pohnutý prosbami a pred časom oslovený dôstojnými otcami ministrami z Konferencie františkánskej rodiny pri 800. výročí vytvorenia jasličiek, ktoré v r. 1223 sv.František Assiský v Grecciu prvý zhotovil, z nebeských pokladov cirkvi láskavo udeľuje úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sviatosť zmierenia, prijať Eucharistiu, modlitba na úmysel Svätého Otca). Nadobúdajú sa veriacimi preniknutými skutočným pokáním a láskou od sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2023 až do dňa Obetovania Pána
2. februára 2024. Toto sa vzťahuje aj na príhovor za duše v očistci. Ak pútnici jednotlivo alebo po skupinách navštívia ktorýkoľvek kostol františkánskej rodiny na celej zemi a zúčastnia sa náboženských obradov na výročnej oslave, alebo aspoň sa tam pred vystavenými jasličkami primerane dlhým časom venujú zbožnému uvažovaniu, má sa toto uvažovanie uzavrieť Modlitbou Pána a Vyznaním viery a vzývaním Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa a sv. Františka Assiského.
Starí, chorí a všetci, ktorí pre slabosť nemôžu vyjsť z domu, môžu dosiahnuť tiež plné odpustky po zrieknutí sa každého hriechu a
pokušenia, hneď ako je to možné dodržať tri zvyčajné podmienky, a ak sa duchovne spojili s jubilejným slávením svojimi modlitbami, bolesťami a inými ťažkosťami vlastného života a obetovali ich milosrdnému Bohu.
Týmto dekrétom sa priblíži k nasledovaniu milosti cez kľúče cirkvi a ľahšie sa vykročí k pastoračnej starostlivosti, k čomu táto
Penitenciária naliehavo vyzýva otcov z františkánskej rodiny, aby sa pohotovo a obetavo pribrali k sláveniu odpustkov.

Dané v Ríme z paláca Apoštolskej penitenciárie 14. novembra 2023.