La Verna 800 – Spoločné slávenie františkánskeho jubilea v Nových Zámkoch

Milí naši bratia a sestry z františkánskej rodiny pozývame vás na spoločné celoslovenské slávenie 800.ročného jubilea udalosti stigmatizácie svätého Františka na La Verne v roku 1224.

Toto stretnutie sa uskutoční sa v Nových Zámkoch v sobotu 21.septembra 2024. Vrcholom tohto stretnutia bude svätá omša, ktorej bude predsedať otec nuncius.

Viac informácií na plágáte…

Taktiež predkladáme informáciu o odpustkoch, ktoré sú spojené s návštevou františkánskeho kostola Stigmatizácie sv.Františka v Nových Zámkoch.

Preklad dekrétu Apoštolskej penitenciárie:

DEKRÉT

Na zveľadenie zbožnosti a spásy veriacich udeľuje odpustky Apoštolská penitenciária mocou zvláštnych právomocí v najsvätejšom Kristovi a našom Pánovi, z Božej prozreteľnosti najvyšším veľkňazom pápežom Františkom.Pápež, pohnutý prosbami a pred časom oslovený otcom Andrejom MihálymOFM, provinciálnym ministrom slovenskej provincie pod menom Najsvätejšieho Spasiteľa, pri príležitosti oslavy k úcte sv. Františka Assiského na 800. výročie jeho stigmatizácie z nebeských pokladov cirkvi láskavo udeľuje úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sviatosť zmierenia, prijať Eucharistiu, modlitba na úmysel Svätého Otca). Môžu ich nadobudnúť veriaci, ktorí sú preniknutí skutočným pokáním a láskou odo dňa 29. marca do 31. decembra 2024. Toto sa vzťahuje aj na príhovor za duše v očistci. Je dôležité podotknúť, že ak pútnici jednotlivo alebo po skupinách navštívia Kostol Stigmatizácie svätého Františka v Nových Zámkoch a zúčastnia sa taktiež náboženských obradov na výročnej oslave, prípadne sa tam pred vystavenými pozostatkami serafínskeho svätca dlhým časom venujú zbožnému uvažovaniu, mali by svoje uvažovanie uzavrieť Modlitbou Pána a Vyznaním viery  a vzývaním blahoslavenej Panny Márie a sv. Františka Assiského.  Starí, chorí a všetci, ktorí pre slabosť nemôžu vyjsť z domu, môžu dosiahnuť tiež plné odpustky po zrieknutí sa každého hriechu a pokušenia. Najbližšie, ako im ich stav dovolí, mali by splniť tri zvyčajné podmienky. Podstatou je, aby sa spojili s jubilejným slávením svojimi modlitbami, bolesťami a inými ťažkosťami vlastného života a obetovali ich milosrdnému Bohu. Týmto dekrétom sa chceme priblížiť k nasledovaniu milostí cez kľúče cirkvi a ľahšie tak vykroč k pastoračnej starostlivosti. Penitenciária naliehavo vyzýva otcov z rádu menších bratov, aby sa pohotovo a obetavo pridali k sláveniu odpustkov. Všetko, čo sa rozhodlo v rozpore s týmto, stráca platnosť.

Dané v Ríme z paláca Apoštolskej penitenciárie 27. marca 2024