Rozhovor s generálnym animátorom OFM pre SPOS

Týmto článkom predstavujem nášho generálneho animátora pre dielo Spravodlivosti, pokoja a ochrany stvorenstva (SPOS). Je to brat, ktorý koordinuje aktivity Rádu v tejto oblasti. Aktuálne túto úlohu zastáva brat Daniel Nicolás Rodríguez Blanco OFM .
Pochádza zo Salvádora a svojej úlohy generálneho animátora SPOS sa ujal 1. septembra 2022.

V decembri 2022 sa s ním uskutočnil rozhovor, z ktorého vyberám niektoré časti:

… Povedzte nám niečo o svojom živote, náboženskej formácii a účasti na diele SPOS:

… Svoje detstvo som prežil medzi guľkami a delami, dvanásťročnej bratovražednej vojny (1980-1992), ktorej sociálny pokoj sme ešte neboli schopní upevniť. Väčšinu svojho františkánskeho života som slúžil v počiatočnej formácii. Strávil som štyri roky ako misionár na Haiti a v posledných dva a pol rokoch, predtým, ako som prevzal vedenie generálneho úradu, som spolupracoval ako dekan Teologickej fakulty Univerzity Rafaela Landívara v Guatemale.

Urobil som magisterský titul z filozofie, študujúc talianskeho filozofa Gianniho Vattima. Ako vidíte, nikdy som nemal priamu zodpovednosť za JPIC, ale môžem povedať, že vo svojej počiatočnej a prebiehajúcej formácii som žil z jeho spirituality.

 

… Aké sú hlavné projekty alebo podujatia Generálneho sekretariátu pre spravodlivosť, pokoj a integritu stvorenia v roku 2023?

... prítomnosť generálnej kancelárie SPOS na Svetových dňoch mládeže v Lisabone 2023, kde spolu s hnutím Laudato si’  budeme propagovať encykliky pápeža Františka Laudato si’ a Fratelli tutti …(a) pokračovať v každoročných kurzoch, ktoré boli pozastavené z dôvodu pandémie …  (tiež) vo svetle Františkovho slávenia narodenia Pána v Grecciu zamýšľať nad nenásilím a budovaním pokoja.

 

… je pravdepodobné, že problém migrácie bude narastať s klimatickou zmenou, ako vidíte tento scenár v nasledujúcich rokoch?

… krízy sú vzájomne prepojené … príčinami migrácie  už nie sú len vojny alebo chudoba; do hry vstupuje aj klimatická kríza …  podľa odborníkov sa to v najbližších rokoch zhorší. Suchá, strata úrody v dôsledku príliš veľkých alebo žiadnych zrážok, nedostatok pitnej vody a podobne,  prinútia mnohé rodiny hľadať priestory, ktoré im zaručia základné životné potreby. Preto budeme musieť byť pripravení a prepojení na spoluprácu s migrantmi a utečencami.

 

… čo chýba katolíkom, aby prijali environmentálnu záležitosť, ako ju vníma pápež František?

... stále si neuvedomujeme vážnosť klimatickej krízy. Problém je v tom, že kým si to uvedomíme, bude už príliš neskoro. Niektorí vedci, myslitelia, sociálni a náboženskí vodcovia nám už dlho hovoria, že náš dom horí, ale stále pochybujeme alebo minimalizujeme účinky.

Pápež František je hlasom volajúcim na púšti. Ale sme veľmi pomalí; v týchto chvíľach leží zodpovednosť na všetkých, ešte viac na vládach a podnikateľoch z celého sveta, pretože ich rozhodnutia buď prispievajú k riešeniu, alebo zhoršujú krízu.

 

… Žiaľ, dnes, keď človek alebo kresťan, vychádzajúc z Ježišovho evanjelia, bojuje za základné práva vylúčených a stvorenstva, je obviňovaný z toho, že je romantik alebo komunista …  

… nálepky a predsudky vždy existovali v Cirkvi, aj mimo nej. Pravdou je, že máme Ježiša Nazaretského a Františka z Assisi, ktorých posolstvo je stále platné. Keď reinterpretujeme a znovu čítame ich životy, vedú nás k nepokoju a posúvajú k činom. Pamätám si, že mnohí mladí ašpiranti na františkánsky život, ktorí nikdy nestretli mnícha, mi povedali, že ich záujem o povolanie vznikol po tom, čo videli film “Brat Slnko, sestra Luna” alebo si prečítali život sv. Františka. Sú to tie životy, ktoré vás k niečomu posúvajú. Verím, že pápež František chcel, aby sme ich znovu hľadali, aby sme ich znovu objavili. Keď sa to stane, vzniká súcit s ostatnými, vrátane nášho spoločného domova.

 

… ako vidí Úrad pre SPOS environmentálne a sociálne problémy v Brazílii?

... Pred niekoľkými mesiacmi som sa zúčastnil diskusie o integrálnej ekológii v Taliansku. Jeden z rečníkov ubezpečil, že vďaka ťažobným projektom, ktoré v posledných desaťročiach drancovali prírodné zdroje brazílskej Amazónie, prestala byť veľkými pľúcami ľudstva … Vieme, že volanie chudobných a volanie matky zeme musia byť vypočuté … Je bolestivé poznať milióny Brazílčanov, ktorí v 21. storočí žijú v hlade, marginalizácii a vylúčení. Nerovnosť zostáva jedným zo štrukturálnych hriechov … Je potrebné pochopiť, že sociálne problémy sú spojené s environmentálnymi problémami

Stále sa čudujeme, prečo sa krajiny Latinskej Ameriky vrátane Brazílie nespamätávajú zo zaostalosti. Naše demokracie sú naďalej slabé …  ak sa niekto pokúsi zmeniť niektoré štruktúry, aktivuje sa aparát faktických síl, ktorý vedie k súdnemu prenasledovaniu týchto politických vodcov a sociálnych bojovníkov …  prezident má moc len vo vláde … štátnu moc vykonávajú de facto skupiny, ktoré vlastnia veľké médiá a peniaze, kupujú výhody v politickom a súdnom systéme a odtiaľ sa starajú o svoje záujmy …

 

… sv. František z Assisi sa hlboko staral o chudobných a starostlivosť o stvorenstvo. Ctil si františkánsky rád toto dedičstvo?

... neviem, to je ťažká otázka a myslím si, že história sa postará o to, aby na ňu odpovedala. Môžem vás ubezpečiť, že živá spomienka na sv. Františka z Assisi nás nikdy nenechala v pohode. Počas osemsto rokov prebúdzala a dojímala mnohých bratov a sestry, ktorí nakoniec dali odpovede na sociálne problémy. Stačí si prečítať kázne sv. Antona Paduánskeho, aby sme vedeli, že chudobní boli prítomní pri jeho odsúdení úžery.

Aj dnes František z Assisi pokračuje v pohnutí a prebúdzaní mnohých bratov a sestier vo svete, aby sa starali a starali sa o chudobných a o náš spoločný dom. Neviem, či si ctíme toto dedičstvo, ale františkánska angažovanosť mnohých bratov nikdy nechýbala.

 

 

José Rodríguez Carballo, ešte ako generálny minister,  povedal, že hodnoty spravodlivosti, mieru a integrity stvorenia tvoria DNA františkánov … ako funguje Rád, aby to bolo viditeľné ?

... Kresťanstvo je náboženstvo lásky. Latinskoamerický región je najkresťanskejší na svete  a napriek tomu je najviac nerovný. To isté platí o nás františkánoch v našom úsilí o spravodlivosť, pokoj
a integritu stvorenstva. Realita takmer vždy nie je ideálna. Z tohto dôvodu smeruje práca generálneho úradu do vnútra aj mimo Rádu. Dovnútra znamená povzbudzovať entity Rádu, aby si uvedomili, čo sme a čím sme povolaní byť.

Mohol by som však povedať, že bratia vo svete robia veľa, pokiaľ ide o SPOS, ale niekedy si to neuvedomujú, z čoho vyplýva dôležitosť informovanosti. Ďalším problémom je nedostatočná vzájomná komunikácia. Je teda výzvou zviditeľniť tieto skúsenosti vo svete.

... my ako generálny úrad sa vyhýbame ponúkaniu prefabrikovaných receptov a odpovedí, pretože by to bolo násilie voči františkánskym entitám vo svete a v konečnom dôsledku by to vyvolalo odpor; cieľom je povzbudiť každú entitu Rádu, aby reagovala na svoje súvislosti. Niekedy sa to stane, niekedy nie. Úsilie o mier na Haiti nie je rovnaké ako v Bosne. Práca pre spravodlivosť v Mexiku nie je rovnaká ako v Nemecku. Práca nášho spoločného domova v Angole nie je rovnaká ako v Rakúsku. Stručne povedané, výzvou pre františkánskych bratov je uvedomiť si a vedieť, ako reagovať na ich kontext a zviditeľniť to, čo bratia robia vo svete …

 

... Ako hodnotia františkáni impulz, ktorý dal pápež František františkánskej charizme najmä (svojimi) dokumentmi … ?

… Pre nás františkánov je pápež František znamením doby …  nie je maličkosťou, že dokumenty Laudato si ́ a Fratelli Tutti sú inšpirované sv. Františkom z Assisi …

Cítime sa spochybňovaní a vyzývaní. Verím, že pápež “od konca sveta” zanechá veľmi dôležité dedičstvo, ktoré bude živšie a prítomnejšie, keď Bergoglio prestane viesť rímsku cirkev. My františkáni budeme musieť pokračovať v tomto odkaze a zabezpečiť, aby fungovalo.

 

... Prečo nie je SPOS základnou témou počiatočnej a pokračujúcej formácie rehoľníkov?

... Myslím si, že téma SPOS bola prítomná v počiatočnej formácii, problém je v tom, aká bol, aké bolo jej miesto a priestor. Napríklad v poslednej správe generálneho úradu generálnej kapitule sa uvádza, že v mnohých častiach sveta je naša formácia viac klerikálna ako františkánska. V tejto chvíli uskutočňujeme spoločnú prácu medzi animátormi formácie, evanjelizácie a SPOS, počnúc generálnymi sekretármi rádu. Nemôžeme si dovoliť míňať príliš veľa našej sily rôznymi smermi bez určitého smeru a zamerania …

Rovnako môžem povedať, že je prítomná aj  v našich školách; otázka opäť znie, či to stačí … Dúfam, že výchovné inštitúcie Rádu budú postupne prehlbovať svoje úsilie o integrálnu ekológiu. Nové generácie si to budú vyžadovať, a to je nádejné.

 

… Zanechajte odkaz o význame diela SPOS pre františkánov a kresťanov …

Chcel by som by som chcel pozvať k nádeji proti každej beznádeji. Neustále stretnutie s Ježišom, svätým Františkom, s učiteľským úradom a prorockými gestami pápeža Františka nás povedie k práci s vášňou a radosťou pre pokoj, spravodlivosť a integritu stvorenstva a naďalej zostávajú majákmi života pre našu službu …

 

zdroj:
https://franciscanos.org.br/noticias/entrevistajpic.html#gsc.tab=0
(skrátené)