O kostole a kláštore

FRANTIŠKÁNSKY KOSTOL A KLÁŠTOR V BECKOVE

Myšlienka založiť kláštor a kostol v Beckove nebola pre tento región ničím výnimočná. V okolí už od 13. storočia  jestvovali kláštory (Skalka nad Váhom – kláštor benediktínov; možno aj v Kálnici) a od zač. 15. storočia v Novom Meste nad Váhom pôsobila  rehoľa augustiánov kanonikov, založená Stiborom z Beckova  16. januára 1414. Zoborské opátstvo zachovalo zač. 12. storočia správu, že na ceste z Vrbobého do Nového Mesta nad Váhom sa nachádza kláštor červených mníchov. Písomné pramene uvádzajú mníchov v Beckove až v 15. storočí. Išlo o augustiánov kanonikov, ktorí sa uchýlili na Beckovský hrad so súhlasom pápeža Mikuláša V.  pred husitmi, ktorí im vypálili kláštor v Novom Meste nad Váhom. Gróf Bánfi chcel preložiť novomestskú prepozitúru do Beckova a postaviť nový kláštor, ktorý by sa spojil s farou sv. Štefana, ako vyplýva z listiny pápeža Mikuláša V. Čas na vzbudovanie kláštora nastal až v 17. storočí, keď gróf Valentín Balassa daroval aj pozemok svojej manželky Kataríny Suňogovej na stavbu kláštora s kostolom rádu sv.  Františka.

Stavbu za jeho života len začali.  Základy a múr „do výšky človeka“  vybudoval gróf František Nádasdy. V stavbe úspešne pokračoval  nitriansky biskup a  novomestský  prepošt Jakub Haško do r. 1690. Konvent dokončil až beckovský farár Ján Páčai v roku 1696. Vysvätený bol 6. júna 1701 nitrianskym biskupom Ladislavom Matiašovským.

Kláštor bol o niekoľko rokov poškodený kuruckými vojskami Štefana Rákociho a 4-krát vyhorel. Obnovený bol v rokoch 1761-1762. Kostol vysvätili  r. 1761.

V kláštore žili mnísi rádu sv. Františka. Zaslúžili sa o šírenie vzdelanosti, kultúry a náboženského povedomia okolitému obyvateľstvu. V kláštore bol noviciát a teologická škola.

Po prvej svetovej vojne bol noviciát premiestnený do Trnavy a teologická škola do Žiliny.

V apríli roku 1951 štátna moc násilne odvliekla františkánov z Beckova. Kláštor bol asi 2dva roky opustený. Potom, pri likvidácií ženských reholí tu bol zriadený sústreďovací kláštor pre rehoľnice z viacerých rehôľ. Po ich vyvezení do iných domov tu v roku  1965 Ústredná charita na Slovensku zriadila Charitný domov pre kňazov. V kláštore bývala bohatá knižnica, ktorú pôvodne založil  biskup Haško. Dnes  časť z nej vlastní Matica slovenská.

Nová etapa… Centrum novej evanjelizácie svätého Jána Pavla II.

Centrum novej evanjelizácie Jána Pavla II. sídli v historickej budove patriacej Reholi menších bratov františkánov.

Historický kláštor františkánov zo 17.storočia bol po zrušení mužských rehoľných spoločenstiev v období socializmu využívaný ako Charitný dom pre kňazov, o ktorých sa starali sestry vincentky.

Tento charitný domov fungoval v Beckove do marca 2013, kedy bol vrátený Reholi menších bratov františkánov.

Krátko potom zoskupenie nadšencov, ktorí neskôr založili o.z. JP II. prejavilo záujem o prenájom tejto nehnuteľnosti s cieľom vybudovať tu Centrum novej evanjelizácie, ktoré malo byť spoločným projektom laikov zo spoločenstva Lachaj roi a Rehole menších bratov františkánov. Chcelo tak odpovedať na potrebu novej evanjelizácie, ktorá bola témou biskupskej synody na jeseň 2012.

Tento prenájom bol uskutočnený 1.4.2013, kedy sa začala nová etapa histórie tohto miesta. Spoločenstvo Lachaj roj v spolupráci s bratmi františkánmi a ďalšími kňazmi postupne napĺňali toto miesto novým životom vo forme evanjelizačných podujatí ako Modlitby za uzdravenie (MZU začali v Hlohovci v roku 2008), či rôzne kurzy (Dedičia, Armáda kráľa – škola pre mužov, Vykroč z otroctva, Biblia a peniaze, Manželstvo v záruke). Okrem týchto podujatí sa priestory CNE poskytovali iným spoločenstvám na rôzne duchovné obnovy, tábory, teambuildingy.

Okrem evanjelizačnej služby bola cieľom o.z. JP II. aj starostlivosť o tento kláštor. Pravidelné brigády, ale aj investície do opráv, či rekonštrukcie niektorých častí budovy sa stali nevyhnutnou súčasťou bežného života CNE.

V CNE bol v roku 2016 zriadený filiálny dom s komunitou troch bratov. V novembri 2019 bodova CNE prešla opäť do plnej správy rehole františkánov. Komunita bratov prevzala zodpovednosť za budovu CNE, no predovšetkým za jeho evanjelizačný obsah, ktorý sa snaží rozvíjať v štýle františkánskej duchovnosti a potenciálu aktuálne pôsobiacich bratov.

Postupné opravy domu ako aj duchovná a evanjelizačná služba by boli nemysliteľné bez spolupráce priateľov CNE z Beckova a  širokého okolia.