Správa o činnosti SPOS v našej provincii 2023

Správa o stave animácie SPOS (Spravodlivosť, pokoj a ochrana stvorenstva) v Provincii Najsvätejšieho Spasiteľa – Rehole menších bratov – františkánov (OFM) na Slovensku prednesená na Stretnutí bratov Severoslovanskej konferencie OFM zodpovedných za formáciu, evanjelizáciu a misie a za SPOS.

Animácia SPOS je v Provincii Najsvätejšieho Spasiteľa zakotvená článkom 18 v Partikulárnych stanovách a má vypracovaný a provinciálnym definitóriom v roku 2010 schválený aj osobitný štatút (GS 43 §2). Aktuálnym animátorom SPOS je brat Cyril Jaroslav Brázda OFM, ktorý je tiež členom Environmentálnej subkomisie pri KBS.

Vychádza pravidelný mesačník, ktorý poskytuje bratom Provincie informácie o priebehu a obsahu podujatí, ktoré sa už stali, prípadne pripravujú, ako aj príležitostné úvahy a články z oblasti františkánskej spirituality týkajúce sa vzťahu k životnému (prírodnému) prostrediu, k aktuálnym sociálnym a spoločenským otázkam.

Animácia SPOS je začlenená do Formačného plánu stálej i vstupnej formácie. Jestvuje už dlhšie trvajúca tradícia, že bratia postulanti spolu s novicmi sa zúčastňujú v jarných mesiacoch environmentálnej praxe; spočíva väčšinou vo výsadbe lesných drevín. Obdobie tejto praxe sa využíva aj na prezentáciu vzťahu sv. Františka k stvorenstvu, prípadne františkánskej teologickej tradície.
V období postnoviciátu sú organizované príležitostné exkurzie pri ktorých sa bratia môžu bližšie oboznámiť s environmentálnou problematikou. Podobne je tomu aj v čase stálej formácie.
Bratia postulanti vypomáhajú v pastoračnej starostlivosti o chorých v nemocnici, ktorá sa nachádza v mieste ich formačného domu, v Trstenej na Orave. Novici zasa mávali v letných mesiacoch obdobie sociálnej praxe, väčšinou v spolupráci so sestrami Misionárok lásky v Bratislave – Petržalke, ktoré sa starajú o ľudí na okraji spoločnosti. Táto spolupráca pretrváva aj v období postnoviciátu, avšak neobmedzuje sa len na ňu; bratia si môžu zvoliť aj inú sociálnu oblasť, v ktorej by sa chceli angažovať. Bratia kňazi navštevujú toto spoločenstvo sestier ako aj ich klientov a mávajú pre nich sväté omše a poskytujú príležitostnú duchovnú pomoc.

Bratia Provincie sú väčšinou zapojení do pastoračnej starostlivosti o chorých a seniorov, v mieste svojich pôsobísk. Niektorí bratia sa venujú osobitným skupinám ako je napríklad spoločenstvo „Viera a svetlo“ (združuje ľudí s mentálnym postihnutím a ich
rodičov, prípadne pestúnov), Canisterapia v dome seniorov, pastorácii nepočujúcich (pričom si osvojili posunkovú reč) a iné. V čase pandémie Corona – vírusu prijali niektorí bratia službu dobrovoľníkov pri ošetrovaní chorých v nemocniciach.
Spomenuté príklady sú však skôr individuálne či skupinové iniciatívy. Podobne sa zapájajú aj do rôznych „pro life“ petícií, či na podporu sociálnej a právnej spravodlivosti, prípadne aj do verejne organizovaných akcií ako napríklad na podporu zákona o ochrane národných parkov na Slovensku. Tento zákon sa podarilo presadiť napriek silnej opozícii, podporovanej lobistickými skupinami.

Bratia v mieste svojho pôsobiska poskytujú pomoc sociálne slabším rodinám formou zbierok trvanlivých potravín, neraz aj v spolupráci so sponzormi. V niektorých prípadoch pomáhajú finančnou pomocou v pokrývaní nákladov na nájomné či spotrebu energií.
Partikulárne stanovy Provincie určujú zodpovedných za túto činnosť ako povinnosť zriadiť  pokladničku sv. Antona, z ktorej sa čerpajú potrebné finančné prostriedky. Bratia v mieste svojho pôsobiska väčšinou participujú na činnosti (diecéznej) katolíckej charity, prípadne aj necirkevných sociálnych organizácií.

V novembri 2022 bol priestorovo uvoľnený objekt kláštora v Pruskom, ktorý sa stal už krátko po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine azylovým domom pre utečencov. Provincia tu realizuje s miestnou samosprávou a s katedrou sociálnej práce Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave. Na provinciálnej kapitule v máji tohto roku bola táto iniciatíva schválená a odobrená do budúcnosti, kým to bude potrebné. Niektorí bratia sa do činnosti azylového domu na istý čas aktívne zapojili.

Bratia provincie majú teda široké spektrum iniciatív v diele Spravodlivosti, pokoja a ochrany stvorenstva. Akýsi komplexný provinciálny projekt naša Provincia nemá. Isté rezervy vnímam v oboznamovaní sa bratov s cirkevnými a Rádovými dokumentmi, ktoré sa týkajú predmetnej oblasti; je to výzva aj pre magistrov formácie.

06.10.2023

© Cyril Jaroslav Brázda OFM