Toto je Regula! (3)

Regula života: modlitba, bratstvo, práca (3)

Čo by malo poháňať každodenný život synov sv. Františka? Musí sa budovať na striedaní „zbožnej modlitby“ a „svätého konania“ v kontexte bratského života.

Pokračujeme v ďalšej etape nášho kráčania v ústrety 800-tému výročiu schválenia Reguly menších bratov. Po historickom exkurze sme videli veľmi dôležitý charizmatický pilier pre život sv. Františka a jeho nasledovníkov: vo všetkom nasledovať a napodobňovať Krista chudobného a pokorného. V jeho gestách, citoch, v jeho uponížení…jednoducho byť menším!

Pozrime sa na ďalšie aspekty, ktoré nemôžu chýbať v spôsobe života menších bratov: modlitba, bratstvo a práca. Tieto tri momenty udávajú rytmus každého dňa a formujú spôsob prítomnosti bratov vo svete.

Modlitba

Bratia nech sa usilujú o to, po čom nadovšetko majú túžiť,
čiže, aby mali ducha Pánovho a jeho sväté pôsobenie,
aby sa k nemu vždy s čistým srdcom modlili
a mali pokoru a trpezlivosť… (X. kapitola)

František od prvých krokov na ceste obrátenia vnímal silnú príťažlivosť života úplne zasväteného Bohu. Jeho pokorná modlitba plná vďačnosti vyjadruje dôverný vzťah s Otcom, jeho život sa stáva darom, odovzdaním sa v láske. Modlitba a evanjeliový život sú neoddeliteľné.

Modlitba je dušou kresťanského života; prostredníctvom tejto „vďačnej pozornosti“ osoba ostáva v spojení s Ježišom. František toto spojenie prežíval najmä v Eucharistii, kde nanovo zakúšal, že Boh sa stáva maličkým napriek svojej majestátnosti a skláňa sa k nám vo svojom milosrdenstve. Františkova modlitba postavená na chvále, dôvere a vďačnosti voči Bohu je dodnes inšpiráciou pre všetkých, ktorí túžia prehĺbiť svoj vzťah s Bohom.

Bratstvo

A kdekoľvek bratia sú alebo sa stretnú,
nech sa správajú k sebe navzájom ako členovia rodiny.
Nech jeden druhému s dôverou vyjaví svoje potreby,
lebo ak matka živí a miluje svojho telesného syna,
 či nemá každý omnoho väčšmi milovať svojho duchovného brata?
A ak z nich niekto ochorie, ostatní bratia nech sa o neho starajú tak,
ako by chceli, aby bolo postarané o nich. (VI. kapitola)

„Len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia.“ (Mt 23,8,) Vychádzajúc z tohto evanjeliového učenia František a jeho bratia vniesli do histórie sen a znamenie univerzálneho bratstva, ktoré presahuje storočia aj kontinenty. Bratstvo je stále oporou, vďaka ktorej je možné pomáhať tým slabším, podporovať ich na ceste, prekonávať vzdialenosti a premieňať rozdiely na miesta stretnutia a prijatia. Spoločnosť bez bratstva nemá budúcnosť, pretože nestačí žiť podľa logiky „dal – má dať“, naopak: je potrebné vychádzať z logiky daru a nezištnosti. Pápež František inšpirovaný menším bratom z Assisi pozýva k skutočnej mystike bratstva, rozpoznávajúc v nej pravé meno Cirkvi a ľudstva.

Práca

Tí bratia, ktorým dal Pán milosť pracovať, nech pracujú verne a zbožne,
tak, aby sa vyhli záhaľke, ktorá je nepriateľka duše,
 aby tak neuhasili ducha svätej modlitby a zbožnosti,
ktorému majú slúžiť všetky ostatné časné veci. (V. kapitola)

Regula nazýva prácu „milosťou“ a pozýva bratov pracovať dôstojne a takýmto spôsobom vydávať svedectvo o svojej viere a zdieľaní dobier. Toto učenie spred ôsmych storočí je stále aktuálne a pápež František ho opätovne navrhol ako prostriedok pre vytvorenie bratskej ekonómie, podčiarkujúc dôležitosť práce pre osobný aj sociálny rast. Práca je právom a zárukou slobody, dôstojnosti a sociálnej spravodlivosti, prispieva k zveľaďovaniu ľudských schopností a stabilite rodín a spoločnosti. Nedostatok práce predstavuje výzvu pre ľudstvo a vyžaduje si konkrétne politické nasadenie a odhodlanie pre jej riešenie.

Fra FabioTurrisendo

Zdroj: https://www.vocazionefrancescana.org/2023/11/una-regola-di-vita-preghiera-fraternita-lavoro.html